PHÂN TỪ V-ING vs V-ED

PHÂN TỪ V-ING vs V-ED

Phân từ là một trong ngữ ngữ pháp mà các bạn cần phải nắm vững đề hoàn thành tốt bài thi Toeic. Lưu ý vì phân từ V-ing, V-ed có thể đóng vai trò như ADJ nên bài viết sẽ gọi phân từ V-ing, V-ed là ADJ cho các bạn dễ hiểu.

Phân từ V-ed để chỉ cảm xúc do chính chủ thể tự cảm nhận

Ex: Ms.Stuart is extremely (pleasing/pleased) with the process made so far
(Cô Stuart cảm thấy hài lòng với tiến độ được hoàn thành cho đến nay.)
→ Đây là câu hỏi yêu cầu phân biệt giữa hai tính từ PleasingPleased.
Vì chủ ngữ chúng ta có là cô Stuart (người) nên chúng ta chọn pleased để miêu tả cảm xúc của cô Stuart. (Cảm xúc này do cô ta tự cảm nhận)

Lưu ý:
Tính từ đuôi (-ed) mang nghĩa bị động dùng để miêu tả cảm xúc do chính chủ ngữ “tự mình cảm nhận”.
Tính từ đuôi (-ing) mang nghĩa chủ động dùng để miêu tả một vật gây ra cảm xúc cho người khác, hay “làm cho người khác cảm thấy”

Ex: It is my pleasure to inform you about our pleasing progress.
(Chúng tôi rất vui khi được thông báo cho bạn về tiến độ sẽ khiến bạn hài lòng.)

Thể bị động (Passive Voice)

Phân từ V-ing chỉ chủ thể tạo ra cảm xúc cho người khác

Ex: Tea or coffee is a (satisfying/satisfied) conclusion to almost every meal.
(Trà và cà phê là cái kết thõa mãn cho hầu hết các bữa ăn.)
→ Ở đây chúng ta phải chọn satisfying để mô tả danh từ là conclusion (cái kết)
Vì câu này mang nghĩa là “cái kết này khiến cho người khác cảm thấy hài lòng”, vì mang nghĩa chủ động nên dùng tính từ V-ing satisfying mới là đáp án chính xác.

Một số từ thường xuyên sử dụng ở dạng tính từ Ving – Ved trong bài thi TOEIC

PHÂN TỪ V-ING vs V-ED

>>> Xem thêm: MỆNH ĐỀ DANH NGỮ

Bài tập vận dụng

Câu 1: Any ——– individuals may apply to participate in the market research study by calling Harriet Parr at 555- 8237.
A. interest
B. interests
C. interesting
D. interested

Câu 2: We must focus more of our efforts on providing better service so that we can keep our clients ——–
A. satisfaction
B. satisfy
C. satisfying
D. satisfied

Câu 3: Whether you use hot water or cold water, Happy Day dishwashing liquid will always leave a ——– scent on your dishes.
A. pleasing
B. pleased
C. please
D. pleases

Câu 4: Although Desmond Aitken is an award- winning director, early reviews of his latest movie have been ——–
A. disappoint
B. disappointed
C. disappointment
D. disappointing

Câu 5: A tour of our product development lab will leave any potential investors very —— about our company’s future.
A. excite
B. excited
C. exciting
D. excitement

Câu 6: The owner of Rosefield Theater commended the orchestra members on the ——– performance they had given
A. excellent
B. interested
C. profitable
D. tentative

Câu 7: Ms.Benitez is ——– to hear that Professor Jackman has agreed to deliver a speech at this year’s medical conference.
A. pleasure
B. pleasing
C. pleased
D. pleases

Câu 8: Filmmaker Jordan Petrov will soon release Digital Horizon, a ——– documentary about the rise of technology during the 20th century.
A. fascinate
B. fascinating
C. fascinated
D. fascination

Câu 9: Conference attendees who found our presentation very ——– may review its slides by downloading them from our Website.
A. interest
B. interests
C. interested
D. interesting

Câu 10: The remodeling crew made ——– progress over the weekend, so the renovated coffee shop will reopen on Wednesday as scheduled.
A. amazed
B. amazing
C. amazement
D. amazingly

LINK ĐÁP ÁN:

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận tư vấn