LIÊN TỪ (CONJUNCTION)

LIÊN TỪ (CONJUNCTION)

Liên từ (conjunction) là một kiến thức ngữ pháp sử dụng rất thường xuyên trong kỳ thi Toeic. Vậy nên, bài viết dưới đây sẽ  giới thiệu cho bạn lý thuyết và bài tập đầy đủ về kiến thức ngữ pháp quan trọng này nhé!

Liên từ tương quan

Để hiểu rõ về liên từ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu ví dụ sau đây
E.g: The form must be signed by (both / either) the department supervisor and the payroll manager.
(Mẫu đơn phải được ký bởi cả giám sát bộ phận và quản lý phòng tính lương.)
Do trong câu có and nên both sẽ là đáp án chính xác. Ta có cấu trúc both A and B nghĩa là cả A và B.

Một số cặp liên từ tương quan phổ biến:

– both A and B (cả A và B đều)
– either A or B (A hoặc B)
– not only A but (also) B (không chỉ A mà còn B)
– not A but (rather) B (không phải A mà là B)
– A and B alike (cả A và B như nhau)
– neither A nor B (cả A và B đều không)
– B as well as A (B cũng như A)

E.g: The workshop was very informative for experts and beginners alike.
(Buổi hội thảo rất hữu ích cho chuyên gia cũng như những người mới bắt đầu.)

LIÊN TỪ (CONJUNCTION)

Liên từ kết hợp

E.g: Ms. Watson began working here four years ago, (and / or / how) she has contributed substantially to the success of the company.
(Cô Watson bắt đầu làm việc ở đây 4 năm trước, và cô ấy đã cống hiến đáng kể cho thành công của công ty.)
Vì khoảng trống nằm giữa hai mệnh đề, ta có thể điền một liên từ kết hợp. Xét về nghĩa thì and sẽ là lựa chọn chính xác.

Các liên từ kết hợp:

– and (và)
– or (hoặc)
– but/yet (nhưng)
– nor (cũng không)

E.g: Ms. Vazques was not at the party, nor was she at home yesterday.
(Cô Vazques không ở bữa tiệc, cũng không ở nhà vào ngày hôm qua.)
Nor nghĩa là cũng không, câu trên đang sử dụng hình thức câu đảo ngữ.

>>> Xem thêm: PHÂN TỪ V-ING vs V-ED

Cấu trúc song song

E.g: We are satisfied with your service (and / so) would like to renew the contract.
(Chúng tôi hài lòng với dịch vụ của bạn và muốn gia hạn tiếp hợp đồng.)
Vì chủ ngữ của hai mệnh đề trước và sau giống nhau (we), vì vậy cấu trúc song song được sử dụng và chủ ngữ mệnh đề sau đã được lược bỏ.

Các liên từ kết hợp được sử dụng trong cấu trúc song song

– and (và)
– or (hoặc)
– but/yet (nhưng)

E.g: Please try to speak more slowly and (please try to speak more) clearly.
(Hãy cố gắng nói chậm hơn và (hãy cố gắng nói) rõ ràng hơn.)

>>> Xem thêm: MỆNH ĐỀ DANH NGỮ

Bài tập vận dụng

Câu 1: Business owners renting commercial space in the shopping mall are required to pay monthly maintenance fees ——- by cash or check.
A:neither
B:both
C:either
D:nor

Câu 2: Several experienced engineers collaborated on the design of the new Matador sports car to ensure high fuel efficiency ——- high overall performance.
A:as well as
B:even though
C:in order to
D:whether

Câu 3: The CEO announced that neither the board members ——- any of the other shareholders approved of the proposal to downsize the company.
A:but
B:and
C:nor
D:while

Câu 4: Your company is well aware of Ellis Outsourcing Agency’s reputation for excellent service ——- we’re wondering if you’d consider becoming an EOA client.
A:afterwards
B:about
C:and
D:previously

Câu 5: The company’s logo and slogan were not chosen randomly ——- were rather the result of weeks of brainstorming by a team of marketing experts.
A:but
B:which
C:both
D:or

Câu 6: Without this software, we cannot guarantee the security of our database, ——- can we guarantee that the information you supply will not be intercepted.
A:or
B:and
C:but
D:nor

Câu 7: Your latest order is almost ready for shipping ——- can be canceled if you call this number by 2:30 this afternoon.
A:however
B:but
C:still
D:even

Câu 8: The photography course is open to amateurs and professionals ——-, so there are no restrictions with regard to enrollment.
A:ahead
B:around
C:alike
D:along

Câu 9: By implementing an employee incentive program, we can ——- boost staff morale but also increase overall productivity.
A:not only
B:much
C:both
D:even if

Câu 10: There has been a sharp rise in the price of cigarettes, ——-, unfortunately, it hasn’t significantly affected the number of smokers.
A:but
B:sometimes
C:once
D:often

LIÊN TỪ (CONJUNCTION)
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận tư vấn